Nowenna do Ducha Świętego

Opracowanie i katechezy Ks. Leszka Bajurskiego.

 

DSw3.JPG (14592 bytes)

 

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień 1

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom “Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką twoją i innymi Twoimi uczniami, trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca, i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.

Pragniemy otrzymać moc ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.

Dlatego prosimy Cię:

“Ześlij o Chryste Swojego Ducha nam!”.

Intencje błagalne na I, IV, VII dzień nowenny

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światość i prawdę, abyśmy zawsze, słowem i czynem, byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi, Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Twego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

Panie Jezu, spraw niech prowadzi nas Duch Boży, abymy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa  wierzę.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy  wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

Niech przyjdzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami swiata, odnawiając oblicze ziemi.

Prowadź światlem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą, niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

Ty, który w dniu Piędziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszane ludy, spraw przez Ducha Twojego, by cay swiat zjednoczył się w wierze.         

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy się jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

 

Katecheza o miłości.

Na początku gdy nie było jeszcze czasu ani przestrzeni  
- był BÓG.
Bóg który jest miłością.
Nieskończony BÓG który jest NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ.
Ta wielka miłość nie mogła pozostać samotną
bo prawdziwa miłość realizuje się w oddaniu drugiej osobie.
Dlatego trzeba było aby Bóg stworzył osobę.
Jednak nie pozostał na tym poziomie. Stworzył cały rozdaj ludzki. Stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo.
To znaczy człowieka zdolnego do miłości.
I tu pierwszy raz ukazuje się cecha miłości Bożej.
Miłość nie zazdrości.
Mało tego obdarza człowieka wolnością.
Przecież wiedział, że tak wiele razy miłość człowieka skieruje się nie do niego a do samego siebie lub do drugiego człowieka, ale prawdziwa miłość wymaga wolności.
Nie ma miłości bez wolności.
Dziś Bóg kieruje do ciebie swoje posłanie.
Obdarza Ciebie miłością, ze wszystkimi konsekwencjami;
daje Ci miłość i wolność.
I wie, że możesz źle wykorzystać te dary.
Jak wielkie zaufanie ma do Ciebie Bóg.
Ufa bo kocha, kocha więc daje CI wolność.
Nic nie mówi - czeka,

Na kogo? Ano na CIEBIE!

Dzień 2

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Na ostatniej Wieczerzy apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J14,16-17).

Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas.

Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.

Dlatego wołamy:

“Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie!”.

Intencje błagalne na II, V, VIII dzień nowenny

Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał;

Wejrzyj, Panie na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch święty doprowadził ich do jedności;

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych Pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia;

spraw aby kierował nami nie duch świata, ale Duch święty, który od Ciebie pochodzi;

Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały;

udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał;

Przygotuj Panie, dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego;

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali;

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego Ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas równie? pokojem i jednością. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Katecheza o grzechu

Rzeczywistość grzechu zaczęła się w raju.
A więc nawet bliska obecność Boga, mało tego nawet oglądanie Boga twarzą w twarz nie ustrzegło pierwszych ludzi od upadku w grzech. Cóż się stało, nie byli czujni, być może, poczucie bliskości boga, uczucie bezpieczeństwa - skierowało ich drogi na bezdroża pychy „Cóż może nam się stać wszak Boga mamy za obrońcę” A szatan jak lew ryczący krąży upatrując kogo by pożreć. I wystarczy chwila nieuwagi - zarozumiałości aby znalazł przystęp do człowieka. Jeśli tak jest to czy w ogóle warto czuwać?
Warto bo przychodzi Jezus i mówi: „Oto naprawię Twój brak uwagi idź ale czuwaj - nie grzesz więcej”
Masz może czasami taką wewnętrzną wątpliwość: „Czy warto się spowiadać? Przecież wciąż na nowo popełniam te same grzechy.”
I tu jest odpowiedź WARTO, bo to właśnie to miejsce kiedy Jezus mówi do Ciebie, może nawet czasami ze zdziwieniem: „Nikt Cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam! Idź i nie grzesz więcej!”
I nie ma innego miejsca na te słowa niż u Jezusa przebaczającego

Dzień 3

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: ”Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: tryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty uczy nas modlitwy, „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. „Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Dlatego wołamy:

“Niech nas uświęca Twój Duch, o  Panie!”.

Intencje błagalne na III, VI, IX dzień nowenny

Niech Twoje słowo, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

Ześlij Ducha Twego, światości najświętrza, aby napełnił nasze serca.

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Spraw, prosimy Cie, wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask twojej chwały, a Duch Świety niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili sie przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Katecheza o Dobrym Pasterzu

Gdy byłem w Ziemi Świętej ujrzałem taki oto widok: Po stoku dość stromej góry wędrował pasterz a za nim jego stado. Zwierzęta wpatrzone były nie pod własne nogi ale w pasterza. Wiernie powtarzały jego ruchy. Dzięki temu ogromnemu zaufaniu bezpiecznie przeszły długi odcinek stromego zbocza.
To był dobry pasterz strzegł swoich zwierząt, a one idąc za nim czuły się bezpieczne i omijały niebezpieczne rozpadliny. Dziś mówimy o Jezusie, iż jest Dobrym Pasterzem. I rzeczywiście On dba o swe owce i dla bezpieczeństwa tych który uznał za godnych Królestwa Bożego oddał swoje życie. I nie wyłącza z tej wspólnoty nikogo.
On jest również Twoim Dobrym Pasterzem To właśnie za Ciebie oddał swoje życie. Stał się tym który prowadzi po stromym stoku życia do Królestwa Niebieskiego. Ale zostałeś obdarzony wolną wolą. I dziś dostajesz do wyboru pójść własną drogą i zaryzykować swoje zbawienie, czy wpatrywać się w Pasterza, Pasterz jest jest wyższy i więcej widzi. Tylko pasterz może przeprowadzić Cię bezpiecznie przez meandry życia to co wydaje się bezpieczne z Twojego poziomu, w rzeczywistości może prowadzić do nikąd. Tylko Pasterz wie co jest naprawdę bezpieczne.
Co to znaczy zaufać Pasterzowi, ano jest to wpatrywanie się w Niego i wędrowanie nawet wtedy gdy moje ja podpowiada mi co innego. Weźmy czas cierpienia lub śmierci. Człowiek rzadko ze swego poziomu rozumie te wydarzenia. Tylko spojrzenie z perspektywy Bożej z perspektywy Pasterza Daje nam rozumienie tych wydarzeń. Pasterz nie tylko wskazuje drogę ale i broni swego stada. Jezus nie tylko wskazuje nam drogę ale i broni nas przed szatanem na drodze do zbawienia. Broni nas zsyłając nam swoją moc i łaskę przez Ducha Świętego.

Dzień 4

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką twoją i innymi Twoimi uczniami, trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca, i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.
Pragniemy otrzymać moc ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.

Dlatego prosimy Cię:

„Ześlij o Chryste Swojego Ducha nam!”.

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy się jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Katecheza: Jezus źródłem żywej wody..

I znowu przychodzi nam wrócić do czasu raju. Ogród Eden wspaniały, przepiękny gdzie człowiek oglądał Boga twarzą w twarz. I ten stan pierwotnej szczęśliwości, tej ogromnej radości. Ogród którego nie da się opisać słowami, tak jest wspaniały, Bóg umieszcza w tym ogrodzie człowieka, umieszcza tego kogo pokochał, bo przecież stworzenie jest aktem miłości Boga do człowieka Przychodzi czas kiedy człowieka zgrzeszył i co się dzieje Ten wspaniały ogród zamienia się na pustynię. Człowiek zostaje wyrzucony sprzed oblicza Bożego i wchodzi w zupełnie inną rzeczywistość w rzeczywistość pustyni. Brak łaski w życiu przynosi taką dokładnie sytuację poprzez chrzest zostaliśmy umieszczeni o ogrodzie łaski Bożej. To Bóg nasyca każdego człowieka swoją miłością i ta rzeczywistość jest najwspanialsza. W momencie kiedy przychodzi czas grzechu, zostajemy odcięci od źródła łaski, zostajemy odcięci od źródła deszczu. To słowo które nawet w tym czasie pada na naszą glebę glebę naszego serca staje się słowem bezowocnym, oto zabrakło tego elementu nawodnienia. Zabrakło łaski, grzech jest czasem braku łaski grzech jest właśnie tym brakiem deszczu który ma przyjść i nawodnić nasze serca. Ale z drugiej strony pustynia staje się szczególną rzeczywistością, bo oto człowiek zostaje odarty z tego wszystkiego co może stanowić o jakiejś jego wartości. Tak jak pustynia jest piachem kamieniami i niczym więcej. Zostaje ziemia odarta z tego co jest jej szatą co stanowi o jej pięknie. Ale dopiero wtedy kiedy nastąpi to odarcie takie całkowite i zupełne, dopiero wtedy, gdy stajemy w tej rzeczywistość pustyni - nic nie odciąga naszej uwagi od tego co jest najważniejsze. Tak jak na pustyni możemy zobaczyć rzeczywistość autentyczną rzeczywistość ziemi, tak wtedy gdy obedrzemy siebie z tego co przychodzi z zewnątrz, możemy zobaczyć jakimi my rzeczywiście jesteśmy. A na pustyni jest tak że wystarczy niewielka ilość deszczu, aby jej rzeczywistość się zmieniła - zaczyna się natychmiast zielenić. Bo pustynia potrafi wykorzystać każdą kroplę deszczu, ale dlatego, że jest pustynią dlatego że nie gubi tego co istotne. Tak została skonstruowana aby wykorzystać każdą kroplę deszczu i nawet rosa poranna przynosi ogromny owoc. I znowu przenosząc to na naszą relację do Pana Boga, to jest ta sytuacja kiedy my odzieramy siebie z zachwytu nad sobą. My bardzo często potrafimy stworzyć taką rzeczywistość bardzo pięknego ogrodu. I wtedy tak trudno jest zobaczyć jacy my jesteśmy naprawdę. Ile w tym wszystkim co robimy jest miłości własnej a ile jest autentycznej miłości do Boga. A jeszcze powiem więcej My którzy mamy taką możliwość, żeby korzystać z łaski Bożej bardzo często tę łaskę marnujemy. Tam gdzie brakuje tej możliwości wykorzystywana jest każda chwila i każda okazja. Opowiadano mi o takiej sytuacji na terenach byłego Związku Radzieckiego, gdzie kapłan do wspólnoty dojeżdżał raz na kilka lat, i ci ludzie potrafili wykorzystać to. Chwila spotkania z kapłanem to były chrzty, śluby, pokuta i Eucharystia. Ci ludzie narażając swe życie w ukryciu przechowywali Najświętszy Sakrament aby z tego źródła czerpać w chwilach ciężkich umocnienie. Wykorzystali nawet ślady laski. Nam nie brakuje źródeł łaski, dlatego dziś trzeba nam wołać abyśmy nie marnowali łaski, którą każdego dnia Bóg nam daje.

Dzień 5

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Na ostatniej Wieczerzy apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J14,16-17).
Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas.
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:
„Ześlij o Chryste Swojego Ducha nam!”.

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego Ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas równie? pokojem i jednością. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Katecheza o Darach Ducha Świętego

W naszym wędrowaniu po Bożych drogach dotarliśmy do miejsca gdzie trzeba nam powiedzieć o darach Ducha Świętego. Dary te najpełniej otrzymujemy w czasie sakramentu bierzmowania. Jedno z określeń sakramentu mówi iż jest on darem darmo danym Wynika z tego że również dary które otrzymujemy w czasie tego sakramentu są darem darmo danym. Nie potrzeba więc specjalnych zasług z Twojej czy mojej strony aby ten dar otrzymać. Darów Ducha Świętego jest siedem. Cyfra siedem jest symbolem. Trzeba nam pamiętać, iż Nowy Testament jest przekazem dla tych którzy w głównej mierze wyrośli w tradycji Starego Testamentu. Dlatego tak często są odniesienia do Starego Testamentu, jak również pewne formy są po to aby tekst był bardziej czytelny. Tak też jest z cyfrą siedem. W tradycji Starego Testamentu cyfra ta jest cyfrą doskonałości, cyfrą pełni. Podwojenie tej cyfry będzie oznaczać „zawsze” oraz pełnię. Cyfra 777 będzie cyfrą pełnej doskonałości a więc Boga.
Cyfra siedem przedstawia więc ideę doskonałości, pełnię, wiąże się to z pełnią która nastanie w czasach mesjańskich
Czym są dary Ducha Świętego?
Św. Tomasz posługuje się metaforą żagli. Jak żagle ustawia się tak aby odbierały w sposób pożądany podmuchy wiatru, tak dary Ducha Świętego orientują umysł i serce człowieka w kierunku oddziaływania natchnień i poruszeń tegoż Ducha Świętego. Zwraca się Św. Tomasz do „wszystkich dusz pobożnych” aby nie były jak ów żeglarz, który przez niedbalstwo w obserwowaniu sprzyjającego wiatru, ma żagle zwinięte wtedy gdy powinny być rozpięte.
Jak powiedzieliśmy nie potrzeba specjalnej dyspozycji aby otrzymać dary ducha Świętego, ale poznanie ich pozwala na wykorzystanie w pełni łaski którą przynoszą.
Pierwszy dar:

Dar rozumu

Dar ten umożliwia lub przynajmniej ułatwia rozumowi ludzkiemu odpowiedni sposób reagowania na pochodzące od Ducha Świętego poruszenia dotyczące rozumu. W czynnościach poznawczych człowieka rozum ma do spełnienia różne funkcje, uzależnione od różnych sposobów poznania.
Efektem działania rozumu jest każdorazowy akt wiary. Człowiek przyjmuje poznane prawdy nie na zasadzie ich oczywistości, lecz dlatego, że są objawione. Dar rozumu sprawia, że człowiek poddaje się bez wahania Duchowi Świętemu w celu lepszego, dogłębniejszego zrozumienia prawd objawionych.
Dar rozumu wywiera bezpośredni wpływ na przedmiot wiary, a więc na prawdy objawione:


           wsparty darem rozumu, umysł ludzki nie sprzeciwia się wiarygodności prawd objawionych,              nie oczywistych samych w sobie.

dzięki temu darowi umysł ludzki nie zatrzymuje się na powierzchni prawd objawionych, ale sięga do ich głębi.

dzięki temu darowi umysł ludzki dostrzega harmonię i swoiste piękno tajemnic Bożych i potrafi zatrzymać się nad nimi - aż do kontemplacji.

Przez ten dar umysł ludzki lepiej docenia wartości rzeczy nadprzyrodzonych.

Dar rozumu udoskonala cnotę miłości. Miłość, aby mogła pożądać czegoś co prawdziwe, musi to widzieć jasno do końca. Takiemu pożądaniu dobra towarzyszy radość i pokój. Dar rozumu umacnia także wolę w trwaniu przy tym co dobre i zbawienne (Łaska wytrwania w dobrym do końca - męczennicy)

Dar rozumu pozwala lepiej zrozumieć Pismo Święte

Dar rozumu w sposób szczególny potrzebny jest nauczycielom i wszelkim głosicielom prawd Bożych

Zaprzeczeniem daru rozumu jest zaślepienie umysłu i zatwardziałość serca.

U źródeł Zaślepienia umysłu znajduje się:

zła wola (wola która „nie chce widzieć”)

zbytnie przywiązanie do rzeczy tego świata uniemożliwiające wzniesienie się do sfery ducha.

Dar umiejętności

Korzystając z tego daru człowiek jest w stanie wydawać słuszne sądy w sprawach wiary, bez uciekania się do całej procedury wnioskowania, charakterystycznego dla prawie każdej formy poznania. Dar umiejętności czyni człowieka zdolnym do swoistego udziału w mądrości samego Boga.
Dar ten wiąże się ściśle ze sferą rzeczy stworzonych. W tym przypadku droga do Boga prowadzi przez stworzenia. Wsparty tym darem człowiek potrafi dostrzec ślady Boga w stworzeniach, które pochodzą od Boga na Boga jako swego Stwórcę wskazują.
Znamienne dla tego poznania jest odkrywanie związków między Bogiem a stworzeniami.
Dar umiejętności odrywa nas od ziemi ale pomaga dostrzec piękno stworzeń które są przecież odbiciem samego Boga.
Korzystając z tego daru człowiek w całym otaczającym go świecie widzi c godne i to co nie godne wiary.
Dar ten ożywia bezpośrednio miłość do Boga.
Pozwala on uwierzyć w dogmat Opatrzności Bożej.

Dzień 6

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: ”Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: tryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty uczy nas modlitwy, „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. „Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:

„Ześlij o Chryste swojego Ducha nam”

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Spraw, prosimy Cie, wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask twojej chwały, a Duch Świety niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili sie przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Katecheza o darach Ducha Świętego

Dar mądrości

Dar mądrości ma za przedmiot bezpośredniego oddziaływania umysł ludzki. Rozumowi ludzkiemu dar mądrości daje możność poznania wszystkiego przez pierwszą przyczynę którą jest Bóg.
Dzięki temu darowi człowiek może wznieść się w swoim poznaniu na najwyższe szczyty poznania. Stad widać jakby oczyma Boga. Jest to najwyższa forma poznania. O ile korzystając z daru umiejętności musimy korzystać z obserwacji otaczającego nas świata, o tyle przy darze mądrości nie potrzebujemy obserwować świata rzeczy stworzonych by poznać i wydać jakiś sąd o Bogu.To dzięki temu darowi człowiek jest w stanie oderwać się od umiłowania rzeczy przyziemnych.
Dzięki darowi mądrości radość służenia Bogu staje się cenniejsza od wszystkich ziemskich radości. Warunkiem pełnego, skutecznego korzystania z daru mądrości jest pozostawanie w ustawicznym zjednoczeniu z Bogiem. Tylko wtedy znajdujemy się bowiem w sytuacji przekraczającej normalne funkcjonowanie ludzkiego umysłu i tylko wtedy umysł ten jest podatny na udoskonalenie płynące od Ducha Świętego
To dzięki mądrości miłość jest w stanie zaspokoić najwyższe aspiracje. Dzieje się tak dlatego, iż ukochawszy Boga, człowiek zwykł z nim wszystko łączyć.
Prawdziwa pełna wiara pochodzi z mądrości. To dzięki mądrości wiara przybiera wciąż na mocy.

Dar rady
dar rady skłania nas do poddania się natchnieniom Ducha Świętego w poszczególnych, konkretnych przypadkach, domagających się właściwych decyzji bez odwoływania się do wcześniejszego doświadczenia (mądrość starych ludzi)
wszystko dokonuje się na zasadzie intuicji, co jest szczególnie istotne, gdy znajdujemy się w sytuacji trudnej i na pozór bez wyjścia.
Jezus obdarzając apostołów tym darem mówi „kiedy was wydadzą nie martwcie się o to jak ani co macie mówić”
Dar rady stwarza w duszy człowieka poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Od pozostałych darów ten różni się praktycznością i konkretnością, przez to związany jest nie tylko ze sferą myślenia, ale także działania
Dar ten strzeże nas przed lekkomyślnością oraz zadufaniem w sobie. Dar rady jest szczególnie potrzebny rządzącym oraz wychowawcom.

Dar pobożności
Dar pobożności jest jednym z trzech darów które doskonalą naturalne możliwości ludzkiej woli. W przypadku pobożności doskonalenie to dotyczy naszych relacji do Boga oraz innych ludzi.
Bezpośrednim i najważniejszym skutkiem oddziaływania tego daru na wolę ludzką jest jej gotowość do oddawania czci Bogu. Dar pobożności doskonali cnotę religijności, a co poza tym idzie także sprawiedliwości której ta cnota jest podporządkowana.
Przeświadczenie że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi wywiera bezpośredni wpływ na kształtowanie stosunków między ludzkich: Jeśli Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, to ludzie owi są braćmi. Dar pobożności ułatwia nam także okazywanie szacunku i życzliwości innym ludziom. Dar pobożności jest potrzebny każdemu chrześcijaninowi do wypełnienia jego obowiązków względem Boga i zajmowania należnej postawy względem przełożonych Bez daru pobożności modlitwa byłaby nieznośnym ciężarem, zaś wszystkie doświadczenia życiowe niezrozumiałym nękaniem człowieka (np. problem śmierci)

Dzień 7

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom „Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką twoją i innymi Twoimi uczniami, trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca, i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi.
Pragniemy otrzymać moc ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.
Dlatego prosimy Cię:

„Ześlij o Chryste Swojego Ducha nam!”.

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy się jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Katecheza o darach Ducha Świętego

Dar męstwa

Najwyraźniejszy wpływ na wolę ludzką wywiera dar męstwa. To dzięki niemu wola podejmuje wielkie dzieła, niezwykłe dla Boga, mimo niecodziennych trudności i przeszkód. Tylko dzięki temu szczególnemu wsparciu człowiek gotów jest ponosić najcięższe ofiary i wyrzeczenia dla chwały Bożej i własnego zbawienia. Pod wpływem tego daru człowiek nie rezygnuje z czynienia dobra, choćby go to miało kosztować bardzo wiele. Niekiedy czysto fizyczna wytrzymałość organizmu jest nie do wytłumaczenia bez odwołania się do tego daru. Ten aspekt powoduje iż sakrament bierzmowania nazywa się sakramentem duchowego umocnienia. Dar męstwa skłania do działania nawet za ceną cierpienia aż do bohaterskiej śmierci włącznie. To co przeżyli męczennicy wszystkich czasów jest nie do pomylenia bez pomocy tego daru. Odwaga, wytrwałość i męstwo udziela się innym. Wskutek działania tego daru człowiek wierzy niezachwianie w siły i moc samego Boga, dzięki czemu nie przerażają go żadne trudności, łącznie z niebezpieczeństwem śmierci. Dar ten jest umacniany i wzrasta przez utrzymanie wewnętrznej dyscypliny, którą człowiek sam sobie nakłada. Tylko panowie nad swymi zachciankami i popędami tworzy podatny grunt rozwijania się daru męstwa.

Dar bojaźni Bożej

Dar bojaźni Bożej skłania wolę ludzką do zajmowania postawy dziecięcej wobec Boga, któremu jako najlepszemu Ojcu, nie powinno wyrządzać się żadnej przykrości nie tyle z obawy kary ile motywów najczystszej miłości. Nadziei gdy jest pozostawiona sama sobie towarzyszy zawsze niepokój. Znika on kiedy znajdziemy się pod opieką Boga. Owocem bojaźni Bożej jest spotęgowanie szacunku dla Boga i odrazy do wszelkiego grzechu. Dar bojaźni wywołuje uczucie prawdziwej skruchy ilekroć człowiek uświadamia sobie kogo swym grzechem obraził i jakiej opieki pozbawił się odwrotnie. Taki żal prowadzi w konsekwencji do mocnego postanowienia poprawy i do zastanowienia wszelkich środków żeby już więcej nie popaść w grzechy. Dar bojaźni jest szczególnie pomocny przy sprawowaniu wszelkiej władzy. Chroni bowiem rządzących przed okazywaniem pogardy czy szacunku swoim poddanym, przypominając nasze relacje do Boga jedynego władcy. To dar bojaźni skłania do odpłacenia dobrem za zło. Bojaźń Boża jest synonimem miłości.

Dzień 8

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Na ostatniej Wieczerzy apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J14,16-17).
Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas.
Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:
„Ześlij o Chryste Swojego Ducha nam!”.

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego Ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas równie? pokojem i jednością. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Katecheza o skutkach bierzmowania

1302 Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu 731 Pięćdziesiątnicy.

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski 1262-1274 chrzcielnej:

– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);

– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;

– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;

– udoskonala naszą więź z Kościołem111Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium 11..

– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się 2044 Krzyża112Por. Sobór Florencki: DS 1319; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 12..
Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, "ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni", i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i "dał zadatek" Ducha113Św. Ambroży, De mysteriis, 7, 42..

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest 1121 dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter"114Por. Sobór Trydencki: DS 1609., który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem115Por. Łk 24, 48-49..
1305 "Charakter" sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, 1268 otrzymane w chrzcie, a "bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku (quasi ex officio)"116Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 72, 5, ad 2..

Dzień 9

Modlitwa Nowennowa

Panie Jezu Chryste!

Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: ”Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: tryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty uczy nas modlitwy, „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. „Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy:

„Ześlij o Chryste swojego Ducha nam”

Modlitwa Pańska

A teraz módlmy sie jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa

Spraw, prosimy Cie, wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask twojej chwały, a Duch Świety niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili sie przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Katecheza na zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty
był wciąż obecny
gdy Jezus Chrystus przyniósł dla Ciebie zbawienie
To z Niego Maryja poczęła Zbawiciela
To On napełnił mądrością dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej,
To On zstąpił cudownie w czasie chrztu Jezusa w Jordanie,
To On wyprowadził Jezusa na pustynię,
To On był z Jezusem w czasie gdy Ten wyrzucał złe duchy
To On był z Jezusem gdy ten uzdrawiał,
To On ma udział w zmartwychwstaniu Jezusa,
To On został zesłany w czasie pięćdziesiątnicy na apostołów w wieczerniku
To On jest Obietnicą Ojca,
To On jest Pocieszycielem
To On jest nauczycielem Prawdy,
To On ożywia życie Kościoła
To On jednoczy Kościół
To On rozwija życie wewnętrzne każdego z nas
To On jest mistrzem modlitwy każdego chrześcijanina
To On przygotowuje powtórne przyjście Chrystusa na świat
I w końcu to On mówi do Ciebie dziś:
To spotkanie to nie jest wspominanie tego co było
My autentycznie oczekujemy na zstąpienie Ducha świętego
On zstępuje i umacnia to co dał ci przez chrzest i sakrament bierzmowania
On zstępuje i staje się dla ciebie autentycznym umocnieniem

Popatrzcie kochani na kolejność wydarzeń:
       

        Modlitwa,

cierpienie,

śmierć,

zmartwychwstanie,

wniebowstąpienie,

zesłanie Ducha świętego.

Modlitwa przynosi możliwość i gotowość przyjęcia cierpienia. Co to jest cierpienie - to oddanie Bogu tego co ziemskie, a więc również grzechu. A więc modlitwa prowadzi poprzez cierpienie do śmierci człowieka ziemskiego. Dopiero kiedy umrzemy dla grzechu (nota bene to szatan przyniósł śmierć - człowiek w raju był poza czasem) kiedy umrzemy dla grzechu możemy zmartwychwstać dla życia wiecznego, możemy zmartwychwstać dla Jezusa. I dopiero tu otwierają się bramy raju wniebowstępujesz, czy czułeś kiedykolwiek tę radość po rozgrzeszeniu przy konfesjonale, to początek twojego wniebowstąpienia. I dopiero teraz jest czas Zesłania Ducha świętego.

Idź z mocą, świat cię nie zwycięży bo ty jesteś Chrystusowy.

 

Do przemyślenia

Ps 102, 25.27

"Mój Boże! Niebiosa przeminą, a Ty trwać będziesz. One wszystkie zużyją się jak odzież, zmienisz je jak szatę i będą odmienione"

Sakramenty Święte

Warto przeczytać

Warto posłuchać

Warto obejrzeć

Website Security Test